ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejKALENDARZ SZKOLNY
obowiązujący
w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnym 2014/2015

 

A. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2014 r. (poniedziałek)

podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

2. Praktyki zawodowe w Technikum Nr 2

Klasa

Liczba tygodni

Okres realizacji

Szkolne plany nauczania dla zawodu technik ekonomista, technik informatyk, technik spedytor, technik obsługi turystycznej

Od

Do

III TI

4

03.11.2014 r.

28.11.2014 r.

II TE

3

01.12.2014 r.

19.12.2014 r.

III TE

3

02.02.2015 r.

20.02.2015 r.

 

3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

TERMIN

 

Wszystkich Świętych

1.11.2014 r. (sobota)

Dni ustawowo wolne od pracy

Święto Niepodległości

11.11.2014 r. (wtorek)

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31.12.2014 r.

podstawa prawna: §  3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Święto Trzech Króli

6.01.2015 r.(wtorek)

Dzień ustawowo wolny od pracy

Ferie zimowe

19.01. – 01.02.2015 r.

podstawa prawna: §  3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

02.04. – 07.04.2015 r.

podstawa prawna: §  3 ust. 1 pkt  3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432. z póź. zm.)

Święto Pracy

1.05.2015 r. (piątek)

Dzień ustawowo wolny od pracy

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2015 r. (niedziela)

Dzień ustawowo wolny od pracy

Boże Ciało

04.06.2015 r. (czwartek)

Dzień ustawowo wolny od pracy

Ferie letnie

29.06.-31.08.2015 r.

 

3.Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

Rekolekcje Wielkopostne

.03.2015 r. 

podstawa prawna: §  5 ust. 2 pkt  3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

W ramach 10 dni – wolny dzień

02.01.2015 r. (piątek)
05.06.2015 r. (piątek)

 

podstawa prawna: §  5 ust. 1 pkt  2 podpunkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Pisemna część egzaminu maturalnego dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum (język polski, matematyka, język angielski)

4.05,5.05,6.05.2015 r.
(poniedziałek, wtorek, środa)

podstawa prawna: §  5 ust. 2 pkt  lit.c
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

15.06.2015 r.
(poniedziałek)

podstawa prawna: §  5 ust. 1 pkt  4a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22.06.2015 r.
(poniedziałek)

podstawa prawna: §  5 ust. 1 pkt  4a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

4. Zakończenie zajęć edukacyjnych

I semestr roku szkolnego

Wszystkie klasy

16.01.2015 r. (piątek)

 

II semestr roku szkolnego

Uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum

24.04.2013 r. (piątek)

podstawa prawna: §  2 ust. 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

Klasy programowo niższe liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

26.06.2015 r. (piątek)

podstawa prawna: §  4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,, poz. 432. z póź. zm.)

5. Egzamin maturalny

Część pisemna egzaminu

4.05. - 22.05.2015 r.

podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz 562, z póź. zm.)

Część wewnętrzna egzaminu
- języki obce nowożytne
- język polski


4.05. – 29.05.2015 r.
11.05. - 23.05.2015 r.

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Etap pisemny dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

15.06.2015 r.
(poniedziałek)

podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz 562, z póź. zm.)

Etap praktyczny dla uczniów technikum

16 - 19.06.2015 r.

7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny dla uczniów technikum 

22.06.2015 r.
(poniedziałek)

podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz 562, z póź. zm.)

Etap praktyczny dla uczniów technikum

25.05 - 06.07.2015 r.

8. Egzamin poprawkowy dla uczniów po klasyfikacji rocznej

26.08.2015 r. (środa) 

podstawa prawna: § rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz 562, z póź. zm.)

9. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Część pisemna egzaminu
Część wewnętrzna egzaminu

25.08.2015 r.(wtorek)
24 - 28.08.2015 r.

podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz 562, z póź. zm.)

B. ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Organizacja pracy
w roku szkolnym 2014/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie planów i programów pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013

Zapoznanie z arkuszem organizacyjnym szkoły

29.08.2014 r.(piątek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.09.2012 r. (piątek) 

 

 

Przydział zadań i czynności dla nauczycieli

Klasyfikacja uzupełniająca po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych

Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

Harmonogram praktyk uczniowskich

Awans zawodowy nauczycieli

Imienna odpowiedzialność za klasopracownie

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Informacja z narady dyrektorów

Sprawy organizacyjne dotyczące opracowania i ewaluacji planów i programów na rok szkolny 2014/2015

Zatwierdzenie:

planu profilaktycznego

planu wychowawczego

ewaluacji działań zmierzających do poprawy wyników edukacyjnych

rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

rocznego planu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych

rocznego planu nadzoru pedagogicznego

Dopuszczenie do egzaminów semestralnych słuchaczy Wydziału Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

02.12.2014 r.(wtorek)

 

 

 

Klasyfikacja uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy Wydziału Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych za I semestr roku szkolnego 2014/2015

13.01.2015 r.(wtorek)

 

 

Plenarne zebranie rady pedagogicznej – analiza pracy szkoły po I semestrze roku szkolnego 2014/2015

Realizacja planu pracy pielęgniarki szkolnej

04.02.2015 r.(środa)

 

Realizacja planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole

Realizacja planu pracy biblioteki szkolnej

Realizacja planu pracy komisji przedmiotowych

 

 

Realizacja planu pracy samorządu uczniowskiego

Realizacja planu pracy pedagoga szkolnego

Realizacja planu nadzoru pedagogicznego

Wykonanie budżetu za rok 2014

Przedstawienie planu budżetu na rok 2015

Realizacja planu kół zainteresowań

Realizacja „godzin karcianych”

Kierunki kształcenia w szkole i plan naboru na rok szkolny 2015/2016

Sprawy różne

Klasyfikacja uczniów klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i  technikum

Klasyfikacja uczniów klas maturalnych i słuchaczy semestru VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

20.04.2015 r.    (poniedziałek)

 

Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego

Przedstawienie wstępnego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Rada szkoleniowa - procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Sprawy różne

Klasyfikacja uczniów klas programowo niższych liceum ogólnokształcącego,  technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

Klasyfikacja roczna uczniów

19.06.2015 r.
(piątek)

 

Sprawy różne

Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja planów i wnioski do pracy w roku szkolnym 2015/2016:

03.07.2015 r. (piątek)

 

Komisji przedmiotowych

Kół zainteresowań

Biblioteki szkolnej

Samorządu Uczniowskiego

Pielęgniarki szkolnej

Stanu bhp w szkole

Pedagoga szkolnego

Koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole

Planu profilaktycznego

Planu wychowawczego

Nadzoru pedagogicznego

Sprawy różne

Dodatkowe zebraniarady pedagogicznej

W miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły

 

Nadzwyczajne posiedzenia rady pedagogicznej

W miarę potrzeb

 

Spotkania Komisji przedmiotowych

Punkty stałe

Zgodnie z planem pracy komisji

 

Omówienie planów pracy

Wrzesień 2014 r.

 

Uzupełnienie i weryfikacja planów realizacji programów nauczania

 

 

Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich z różnych przedmiotów

I semestr
II semestr

 

Dzielenie się wiedzą z konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń

Na bieżąco

Plany realizacji programów nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie ze wszystkich przedmiotów znajdują się w gabinecie wicedyrektora szkoły.

C. SPOTKANIA DYREKTORA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Na bieżąco w miarę potrzeb

 

D. SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami – zapoznanie z obowiązującymi dokumentami wewnątrzszkolnymi, zatwierdzenie planu wychowawcy klasowego, procedury egzaminu maturalnego, procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

25.09.2014 r. (czwartek)

 

Zebranie trójek klasowych z Zarządem Rady Rodziców – wybory do Rady Rodziców.

25.09.2014 r.
(czwartek)

Spotkanie śródokresowe wychowawców klas z rodzicami uczniów szkoły dziennej kończącej się maturą.
1. analiza wyników edukacyjnych, zachowania, frekwencji.
2. realizacja planu wychowawcy klasowego.

13.11.2014 r.
(czwartek)

Spotkanie śródokresowe wychowawców klas z rodzicami uczniów szkoły zawodowej.

12.11.2014 r.
(środa)

Wywiadówka podsumowująca I semestr w szkołach dla młodzieży

14 - 15.01.2015 r.
(środa, czwartek)

Spotkanie śródokresowe wychowawców klas z rodzicami uczniów szkoły dziennej

16.04.2015 r.
(czwartek)

Zebrania Zarządu Rady Rodziców

Wg planu pracy Zarządu Rady Rodziców

Doraźne spotkania indywidualne z rodzicami

Wg potrzeb

 

E. UROCZYSTOŚCI I APELE OGÓLNOSZKOLNE

1. Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 – akademia

01.09.2014 r.
(poniedziałek)

 

2. Apel porządkowy – organizacja pracy w szkole, zachowanie

02.09.2014 r.
(wtorek)

3. Dzień Edukacji Narodowej - akademia

13.10.2014 r.
(poniedziałek)

4. Dzień Papieża Jana Pawła II - apel

16.10.2014 r.
(czwartek)

5. Narodowe Święto Niepodległości - akademia

10.11.2014 r.
(poniedziałek)

6. Uroczysta Wigilia w szkole - jasełka

19.12.2014 r.
(piątek)

7. Dzień Patrona Szkoły - 152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - akademia

16.01.2015 r.
(piątek)

8. Podsumowanie wyników edukacyjnych za I semestr - apel

16.01.2015 r.
(piątek)

9. Bal studniówkowy

17.01.2015 r.
(sobota)

10.Dzień Pamięci Ofiar Katania - apel

13.04.2015 r.
(poniedziałek)

 

11.Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - akademia

24.04.2015r.
(piątek)

12.Święto Konstytucji 3 Maja - akademia

24.04.2015r.
(piątek)

13.Dzień Dziecka

01.06.2015 r.
(poniedziałek)

14. Jubileusz 75 - lecia Szkoły

12.06.2015 r.
(piątek)

15. VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych

13.06.2015 r.
(sobota)

16. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo niższych - akademia

26.06.2015 r.
(piątek)

F. SZKOLNE ROZGRYWKI SPORTOWE

Rozgrywki sportowe według planu pracy ULKS „Ekonomik”

Wg harmonogramu

 

Kalendarz Szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
na rok szkolny 2014/2015
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców
w dniu 29.08.2014 r.

ności
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.