ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi Mazowieckiej

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnym 2019/2020
.

  

 

     Technikum Nr 2

 

Nauka w szkole trwa cztery (absolwent gimnazjum) lub pięć lat (absolwent szkoły podstawowej); po jej zakończeniu absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • świadectwo dojrzałości
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, gdy złoży pomyślnie przed komisją okręgową egzamin 

W ramach Technikum nr 2 młodzież kształci się w zawodach:

 

 1. TECHNIK EKONOMISTA

 

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia, absolwent przygotowany jest:

 • do pracy na różnych stanowiskach  firmach, bankach i instytucjach               prowadzących działalność w warunkach gospodarki rynkowej;
 • do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • do szybkiego przekwalifikowania się lub uzupełnienia wykształcenia;
 • do podjęcia nauki na studiach wyższych.

 

 1. TECHNIK INFORMATYK

 

Absolwent przygotowany jest:

 • do podjęcia pracy zawodowej na stanowisku wymagającym m.in.                       następujących umiejętności:

- posługiwania się komputerami,

- posługiwania się systemami operacyjnymi,

- pracy w wybranych rodzajach sieci komputerowych,

- posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych,

- zakładania i utrzymywania baz danych i nadzorowania ich pracę,

- projektowania baz danych i ich oprogramowania,

- programowania w wybranych językach;

 • do szybkiego przekwalifikowania się lub uzupełnienia wykształcenia;
 • do podjęcia nauki na studiach wyższych.

 
 

 1. TECHNIK SPEDYTOR

 

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia, absolwent przygotowany jest:

 • do zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w:

- firmach transportowych,

- firmach spedycyjnych,

- firmach kurierskich,

- urzędach pocztowych,

- przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,

- agencjach celnych,

- wolnych obszarach celnych,

- firmach świadczących usługi transportowe-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

 • do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • do szybkiego przekwalifikowania się lub uzupełnienia wykształcenia;
 • do podjęcia nauki na studiach wyższych.

 

 
 1. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia absolwent przygotowany jest pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • studiach graficznych,
 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
 • do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z reklamą,
 • do współpracy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w różnych formach organizacyjno-prawnych,
 • do podjęcia nauki na studiach wyższych. 

 
 II Liceum Ogólnokształcące

 

Nauka w szkole trwa trzy (absolwent gimnazjum) lub cztery lata (absolwent szkoły podstawowej) i daje przygotowanie ogólne zgodne z podstawą programową. Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • świadectwo dojrzałości

 

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia dalszej nauki w szkole pomaturalnej lub na studiach wyższych.

 

W ramach II Liceum ogólnokształcącego, młodzież kształci się w klasach z różnymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

I LOA – pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa / przyrodniczo-turystyczna ; rozszerzenie w ramach przedmiotów: język polski, język angielski i biologia / język polski, język angielski, geografia.

II LOA – humanistyczno-medialna / pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa; rozszerzenie w ramach przedmiotów: język polski, język angielski, geografia / język polski, język angielski i biologia.

III LOA – klasa pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa / przyrodniczo-turystyczna; rozszerzenie w ramach przedmiotów: język polski, język angielski, biologia / język polski, język angielski i geografiaBranżowa Szkoła I stopnia

 

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w różnych zawodach wybranych z listy:

 • fryzjer,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • murarz-tynkarz,
 • monter izolacji budowlanych,
 • stolarz,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • elektromechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

  

Nauka w szkole trwa trzy lata w różnych formach:

 • przedmioty ogólne realizowane są w trakcie tradycyjnych lekcji, w budynku szkoły;
 • przedmioty zawodowe realizowane są w formie wyjazdowych kursów;
 • praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców, na podstawie zawartych umów.

 

Po zakończeniu nauki, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeśli pomyślnie złoży stosowny egzamin.

 

Absolwent może:

 • podjąć pracę zawodową zgodnie z wyuczonym zawodem,
 • podjąć dalszą naukę w technikum uzupełniającym lub uzupełniającym liceum ogólnokształcącym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


 


Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.