ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

                                                        w Ostrowi Mazowieckiej


Technik organizacji reklamy

   
    Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowy, wymagający połączenia wiedzy z różnych dziedzin życia. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową, dlatego ważnym elementem kształcenia w tym zawodzie jest wyposażenie absolwenta między innymi w szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.


    Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w:

• agencjach reklamowych;
• działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych;
• biurach ogłoszeń środków masowego przekazu;
• studiach graficznych;
• agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej;

    Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

• pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami;
• definiowania celu reklamy przedsiębiorstwa;
• dobierania metod prowadzenia badań rynkowych i reklamowych i ich interpretacji;
• dobierania środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy i branży;
• stosowania różnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych
  w reklamie;

• samodzielnego tworzenia wizualnych środków reklamy;

  Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia, zdobytym wiadomościom i umiejętnościom, absolwent  tego technikum jest przygotowany do szybkiego przekwalifikowania się lub uzupełnienia wykształcenia oraz do podjęcia nauki na studiach wyższych.

Pobierz podanie dla technika organizacji reklamy
  
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.