ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

      w Ostrowi MazowieckiejTechnik handlowiec

  

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

  W trakcie nauki uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:
• organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej;
• organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego);
• prowadzenie działalności akwizycyjnej;
• planowanie poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej);
• samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia;
• badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów, podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych;
• prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług;
• przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych;
• analiza skuteczności oraz efektywności różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji;
• określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta;
• stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów;
• analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych.Pobierz podanie dla technika handlowcy

   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.