ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

                                                                    w Ostrowi Mazowieckiej
Projekt „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości”
w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
oraz w Zespole Szkół w Małkini Górnej


    Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia zawodowego w Technikum w Małkini Górnej oraz w Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy, Powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK.

Projekt „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości”

    Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Realizacja tego celu ma zostać osiągnięta poprzez modernizację programów kształcenia zawodowego w placówce, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji i potencjału uczniów oraz nauczycieli.

•    Projekt trwa od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
•    „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
•    Beneficjentami ostatecznymi w projekcie jest 287 uczniów Technikum w Małkini Górnej i Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost skuteczności i efektywności kształcenia zawodowego w następujących zawodach:

- Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji reklamy.
- Technikum w Małkini Górnej w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych.

Zwiększenie skuteczności kształcenia zawodowego ma odpowiadać na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Cel ten będzie realizowany przez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających wiedzę i umiejętności zawodowe i personalno-społeczne dla 287 uczniów, oraz poprzez organizację staży u pracodawców dla 89 uczniów. W wyniku projektu  zmodernizowane zostanie 6 programów nauczania zawodu we współpracy z pracodawcami w w/w zawodach.
 
Efekty projektu

Zakładane efekty projektu to między innymi:

•    Wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z pracodawcami.
•    Rozwinięcie kompetencji odporności na stres, kreatywności oraz, współpracy w zespole niezbędnych do pracy w poszczególnych zawodach przez dodatkowe zajęcia specjalistyczne we współpracy z pracodawcami.
•    Nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestnictwo w stażach zawodowych.
•    Dzięki projektowi wzrośnie efektywność nauczania 6 zawodów 2 szkołach przez modernizację programów nauczania w konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy
•   Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i stażach uczniowie wejdą na rynek pracy z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb pracodawców.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wartość projektu – 930 387,50 zł
Dofinansowanie z UE – 744 310,00 zł

 
  
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.